Laugsskraa

LAUGSSKRAA

                 For de vestjyders jagthornblæserlaug

§1

Laugets navn er VESTJYDSK JAGTHORNBLÆSERLAUG (VJL), stiftet anno 1990.

§2

Laugets formål er at samle jagthornblæsere fra det ganske Vestjylland til udøvelse af deres færdigheder, samt til festlig samvær.

§3

I Lauget kan optages enhver berygtet aller uberygtet person af mands- eller quindekøn, der vil være med til at fremme laugets formål.
Optagelse kan kun finde sted efter indstilling fra mindst to laugsbrødre eller søstre.
Optagelse kan gøres afhængig af en prøve, der fastsættes af Laugsstyrelsen.
”OM NÅR MAND (QUINDE) KOMMER I LAUGET;
Hvilken broeder eller søster, som indgår i dette laug, da er hans
Indgang 20 engelske (100,-kr.) och at giellde neste steffne.
Och om nogen landzboende eller giæst worder broeder,
Da skal han sætte twende bymænd, som gildebrødrere, til borgen for sig.
”Item hvelken mand, swen,quinde eller jomfrw worde broder eller suster, the skulle få Oldermanden og Spillemesteren handen og broedererne og jette them ar holde somwor skraa og rettichet innen holder”.

§4

LAUGETS STYRING:

Hvert år på Laugsgildet i marts måned udvælges af Laugets midte en Laugsstyrelse sålunde:

EN OLDERMAND
EN GILDEMESTER
EN SPILLEMESTER
EN KASSEMESTER
EN SKRIVERKARL

Side 2

Valget styres af Oldermanden, der alene fastsætter bestemmelser for valghandlingen. Dog skal enhver afstemning være åbenved haandsoprækning,
At ingen skjelm skal dølge sin mening.
Item haa, som tagis til disse embeder (laugsstyrelsen) oc wil icekevære ved thet embede,
Dabit en tønne øl ( TO KASSER).”

§5

LAUGSBUSSEN (Laugskassen).

Kassemesteren fører liste over alle indtægter og udgifter, som går ind og ud af Laugsbussen
INDTÆGTER KAN VÆRE :  Indgangspenge (ved optagelse).
Laugspenge (kontingent), der fastsættes årligt ved laugsgildet i marts.
Bøder, som alene kan idømmes af Laugsstyrelsen.
SOM UDGIFTER GODKENDES ENHVER UDBETALING FRA LAUGSBUSSEN, DER HAR TIL FORMÅL AT GØRE LIVET LET OG LYSTIGT FOR LAUGETS BRØDRE OG SØSTRE.
”ITEM HÅ, SOM STILLER SPØRGSMÅL TIL LAUGSBUSSEN INNEHOLD OG FØRING,
HAN BØDE TRE LYBSCHE ( en kasse øl)”.

§6

LAUGSSAMLINGER OG LAUGSGILDER.

Laugssamlinger er sammenkomster, hvor laugsbrødre og søstre samles for at øve deres blæserfærdigheder. Traktementet ved disse samlinger er oftest øl,
-ikke over 10 pr. broder / søster.
Laugsgilder er laugsfester med større traktement både i mad og drikke.
Laugsgilder forestås af Gildemesteren og et par til den enkelte lejlighed udpegede skaffere.
Til Laugsgilder kan inviteres gæster.

FOR LAUGSGILDER ER GÆLDENDE:

 1. ”Haa, som ey giffver Oldermand eller Stolbrodher lyd, naar the staa till talss,han giffver 1 tønne øl (2 kasser)
 2. ”Item biwder nogell wdenbytz gesther, thaa skall han, thwn inbiwder, sie Oldermand oc Stolz broder till, ath the bespøryæ, om thee ære skelloge gæster”.
 3. ”Item om nogell brother eller gest drajjver knyff eller swerd ad vredher hw, han giffver 1 tønne øl (to kasser), en mark vox ocforener seg meth syn gilbroder”.
 4. ”Item huo, som voræ skaffere gør homod met wqvædens orth æller regner æffter them,nær the rægenskab hawe giorth, han skal gælde 10 engelske(50kr.)”.

Side 3

e               ”item engen brodher schall our spælmeister fortræd giøre. Ho thet giør, han skall giffve 2 tønner (fire kasser)”.
f               ”Item om nogell slaar drickekar søndher af vredhe eller afdrwkkenskaff eller spiller ølleth, han skal betale karreth igen og bødhe en sterling (en omgang til Laugsstyrelsen)”.
g               ”Om søffn i gildehuset.
Om nogen laugsbroder sidder soffuende i gildehuuzet bedre 500 øre”.
h               ” Item haa, som pisser på synd laugsbroder eller gest, solvit 1 mark vox (25 kr.)”.
i                ” Item huilken broder spilder soo megget øll for sigh oppo boret, at han eller skafferen kan thet icke betecke met sin hant, han skall giwe two lubske pennige ( 10 Kr.) ”.
j                ” Item haa som gangher till gilleshuset oc dricker noger stunder oc ganger saa bort han betaler så fuldt, som hadhe wærit ther alt sammen”.
k               ” Item haa som kommer ey timeligh till steffene, dabit 1 gylden ( 5 Kr.)”.

FOR LAUGSSAMLINGER ER GÆLDENDE:

l                Alt, hvad nævnt er under Laugsgilder. ISÆR DET SIDSTE PUNKT.
m              ” Item huilche brodher ther søger vort lavs huus eller samling med bare fødder eller bare ben, give 1 mark vox ( 10 Kr. )”.
n               Ved ankomst til laugssamlinge skal alle laugsbrødre og laugssøstre fremmøde i ædruelig tilstand.
O               ” Item skal de vise sømmelig opførsel og være passende klædt”.
Laugets farve er grøn.
P               Om nogen møder med upudset horn, han bøder 5 kr..
q               Om nogen forstyrre ølpauserne med utidig brug af horn, han skal betale en omgang øl til alle tilstedeværende.
r               Enhcer, der søger vort lav, forpligter sig til at gøre sit bedsate og undgå. At hans horn forstyrrer den samlede vellyd.

Side 4

s               ” Item om nogher giør hoor met sim lewssuster, han skall giffue lawet 1 mark vox ( 25 Kr. ) och iten, ther konen tilhører hannum och swo meghet og en tønne tysk øll ( to kasser ) ”

§ 7

a          ”Item disze forschrevne punchle och wore artichle ville wi och wore efterkommere altid haffue fuldmagt at formere oc forminsche efter embeds lejlighed, som embedet nyttigt oc gavnligt kand vere”.

b               Ændringer i Laugsskraaen kan kun vedtages ved det årlige Laugsgilde i Marts måned. Dersom der sker med 2/3 majoritet af tilstedeværende laugsbrødre og laugssøstres stemmer.

§ 8

                   Laugsstyrelsen er forpligtet til, dersom det ønskes, at formidle laugsbrødres og –søstres bistand som jagthornblæsere ved jagter, fester og lignende, hvor lyden af jagthorn kan forhøje                 feststemningen.

                       Den, som på sådan vis hæders, er pligtig at sørge for, at jagthornblæseren efter sin indsats ikke skal vansmægta af sult, ej heller af tørst den pågældende dag.

§ 9

              ”På thet at thesze foreskreffne artickel oc schichelsze skulle holles, oc ey her effter ymodh at tales i nogre mathe, tha stadfæstæ wy thenne skraa och alle hindis meth wore insigniæ”.           (Formular 1471).

Giffuit aar 1990, 21 Maj i den stad Holstebro

                                                                                       24.1.2005.

                      Vestjydsk Jagthornsblæserlaug

 

Blivende bestemmelser: 24-1-2005

Laugsstyrelses møder:

 • Afholdes privat på skift. Værten afregnes til 300kr.
 • .
 • Laugsstyrelsens opgaver:
 • Se bilag 1, 4 september 200
 • Laugsgilder:
 •  Se bilag 2, 15. februar 2001 
 • Optagelses ceremoni:
 • Se bilag 3, 15. februar 2001
 • Optagelse af nye Laugsbrødre:
 • 100kr. for optagelse og VJL mærke eller  
 • Genoptagelse ved årets kontingent + 50%.
 • Æresmedlemmer:
 • Ved officielle arrangementer er der gratis adgang – også for ægtefælle.
 • Andre arrangementer aftales i Laugsstyrelsen fra gang til gang.
 • Æresmedlemmer placeres – om muligt – omkring Oldermanden, ved samme bord 
 • Enker til Laugsbrødre/søstre:
 • Inviteres til vildttilberedning mod betaling
 • Gaver:
 • Vin gaver ved runde fødselsdage m.m.  (Laugets vin med logo).
 • 2 flasker til brødre/søstre. 3 flasker til Laugsstyrelsesmedlemmer 
 • Uniform: 
 •    Ved officielle arrangementer er der gratis adgang – også for ægtefælle.
 •    Andre arrangementer aftales i Laugsstyrelsen fra gang til gang. 
 •  Æresmedlemmer placeres – om muligt – omkring Oldermanden, ved samme bord
 • Ved onsdags samlingerne er Laugets farve grøn. Ingen tvang, det væsentlige er at møde op.
 • Ved blæsning til officielle arrangementer anbefales vest, grønt slips/tørklæde, hvid skjorte, grønne bukser.
 • Ved private arrangementer – hvor man er gæst – tillades, at deltage i blæsningen i festtøj, evt. med vest.
 • Lauget anbefaler tøj valg : Bukser Fjeldræven G 1000 grøn og Vest: kontakter man Oldermand
 • Nedlagt kron,då og sika hjort :   Hornbærende
 • Jægerheldet markeres på behørig vis ved, at skytten medbringer 1 flaske bitter til deling med laugsbrødre/søstre ved førstkommende onsdags samling
 • Ølkassen:      .

Pengene forvaltes efter samme regler og sammen med Laugets øvrige midler. Det  vil sige, at en periodes overskud fra ølkassen og det erlagte beløb for deltagelse i onsdags blæsningerne indgår i Laugsbüssen og indføres som indtægt i Kassebogen med bilag og aktuel dato anført.

 • Alle udgifter skal godkendes af Laugsstyrelsen eller af Oldermanden – inden de anvendes.
 • Sommerferie- og juleafslutning:
 • Max. 2 gratis øl pr. deltager, herefter for egen regning.
 • Vildttilberedningen skal holdes udgift neutral.
 • 10 års nålen:
 • Oldermandens ansvar at ”bestyre” mærkerne/nålene. Erstatningsmærke kan udleveres ved bortkomst og kun til personer der tidligere har erhvervet mærke.
 • Nålen kan kun udleveres ved Laugsgilde og møder man ikke op kan den først udleveres ved den efterfølgende Laugsgilde

.    Honorar:               

      For Laugets arrangementer, som ikke har forbindelse til lauget.         1000,00 kr

               

You may have missed